Soal UTS Tauhid

 UJIAN TENGAH  SEMESTER GASAL 
           Mata Kuliah    : Tauhid             
                                 
A.    Aqidah merupakan bagian yang paling esensial dalam ajaran Islam,  sehingga pembahasan aqidah ini mendapatkan perhatian para ulama dari zaman ke zaman dengan berbagai nama dan istilah serta berbagai pendekatan dalam mengkajinya.
1.      Dalam ilmu Tauhid dikenal dengan beberapa nama lain, di antaranya adalah Fiqh al Akbar, Ilmu al-Aqa’id dan Ilmu Kalam. Coba Anda jelaskan kenapa disebut  sebagai  Fiqh al-Akbar, Ilmu al-Aqa’id dan Ilmu Kalam!
2.      Apa perbedaan  pendekatan yang digunakan dalam ilmu Tauhid dan Ilmu Kalam? Anda jelaskan dengan menggunakan beberapa contoh!
3.      Dalam meneguhkan aqidah kalangan ulama menggunakan metode berpikir yang berbeda-beda. Bagaimana metode berpikir yang digunakan oleh ulama Mutakallimin (teolog) dalam meneguhkan aqidah Islamiyah? Berikanlah contoh dengan satu ayat al-Qur’an!

B.     Tujuan mempelajari Tauhid adalah untuk meneguhkan iman sesorang agar mengesakan Allah melalui dalil-dalil naqli maupun aqli.
1.      Coba Anda jelaskan tentang penggunaan dalil wajib aqli ataupun mustahil aqli dalam meneguhkan dalil naqli? kenapa demikian?

2.      Ruang lingkup pembahasan ilmu Tauhid meliputi arkan al-iman,al-ghaibat dan al-samiyat. Berikan penjelasan mengenai al-ghaibat dan al-sam’iyat dan berikan contoh konkrit?

0 comments

Post a Comment